Wielki konkurs!

REGULAMIN PROMOCJI

„Wielki konkurs!” (dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Wielki konkurs!” (dalej „Promocja”) jest agencja reklamowa Schulz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-527), ul. Na Zjeździe 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181178, NIP 945-172-18-41, REGON 351324593, o kapitale zakładowym w wysokości 1.630.000,00 PLN (dalej „Schulz” lub „Organizator”).
 2. Organizator działa na zlecenie firmy Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Sempołowskiej 63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049583, NIP 547-016-88- 57, REGON 070487588, o kapitale zakładowym w wysokości 4.661.000,00 zł (dalej „Bielmar”).
 3. Fundatorem nagród w Promocji jest Bielmar.
 4. W Promocji nie mogą brać udziału przedstawiciele, członkowie organów Bielmar, Organizatora oraz osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora i Bielmar lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Promocja trwa od 8 września 2017 r. do 6 listopada 2017 r. Uczestnicy maja możliwość dokonania Zgłoszeń Konkursowych od godziny 00:00:00 dnia 8 września 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 6 listopada 2017 r. (dalej „Okres Promocji”).
 6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 7. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Promocja nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, gry, której wynik zależy od przypadku ani żadnej innej gry lub loterii, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu produktów promocyjnych, jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zamieszkująca w Polsce i posiadająca adres do doręczeń na terenie Polski.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. W Okresie Promocji lub nie wcześniej niż 10 dni przed jej rozpoczęciem tj. nie wcześniej niż w dniu 29 sierpnia 2017 r. dokonać zakupu, co najmniej jednego produktu promocyjnego w postaci dowolnej margaryny Śniadaniowa produkowanej przez Bielmar, tj. „Śniadaniowa Klasyczna” lub „Śniadaniowa Z Masłem” lub „Śniadaniowa Premium” (dalej „Produkt Promocyjny”) i zachować dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w postaci 1oryginalnego paragonu fiskalnego obejmującego zakup, co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji;
  2. Wykonać zadanie konkursowe polegające na dokończeniu zdania: „Moje śniadanie ze Śniadaniową to ...” (dalej „Zadanie Konkursowe”); Zadania konkursowe, których treść jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności zawierające treści obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszające obowiązujące przepisy prawa, normy moralne, propagujące przemoc, alkohol lub narkotyki, jak również naruszające dobra osobiste jakiejkolwiek osoby lub prawa autorskie lub pokrewne osoby trzeciej – zostaną zdyskwalifikowane.
  3. Następnie w Okresie Promocji należy przesłać na numer 799 599 476 wiadomość SMS (koszt wysłania zgodny z taryfą operatora, z którego sieci korzysta Uczestnik) zawierającą: 1) numer paragonu stanowiącego dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego i 2) wykonane Zadanie Konkursowe (dalej łącznie „Zgłoszenie Konkursowe”), przy czym numer paragonu i Zadanie Konkursowe winny być rozdzielone kropką, tj. numer paragonu. Zadanie Konkursowe, np. 1234567890.zastrzyk energii na dobry dzień. Zgłoszenie Konkursowe może liczyć nie więcej niż 160 znaków, w tym spacja. W treści Zadania Konkursowego nie należy zamieszczać początku zdania tj. „Moje śniadanie ze Śniadaniową to ...”, a w razie zamieszczenia go w Zadaniu Konkursowym, ilość znaków wykorzystanych w Zgłoszeniu Konkursowym oblicza się przy uwzględnieniu wszystkich użytych znaków. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszenia Konkursowego poprzez prośbę o przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego; Zgłoszenie Konkursowe zostanie zdyskwalifikowane w razie nieprzesłania przez uczestnika skanu lub zdjęcia dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego we wskazanym terminie, niemożności jego weryfikacji z uwagi na jego nieczytelność, znaki wskazujące na sfałszowanie dowodu zakupu oraz niespełniania przez paragon wymagań przewidzianych Regulaminem, w szczególności w zakresie daty dokonania zakupu Produktu Promocyjnego; Organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania Zgłoszenia Konkursowego w razie braku możliwości zidentyfikowania na paragonie zakupu Produktu Promocyjnego;
  4. Paragon fiskalny obejmujący zakup, co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji może być przez uczestnika wykorzystany tylko w jednym Zgłoszeniu Konkursowym;
 3. W Promocji uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o czasie Zgłoszenia Konkursowego, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS operatorów GSM, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
 7. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Promocji.
 8. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany, jako zgłoszenie nieprawidłowe.
 9. W przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków określonych w § 2 ust. 1, 2, 3 Organizator ma prawo wykluczyć Zgłoszenie Konkursowe z Promocji.
 10. Decyzje Organizatora są ostateczne
 11. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrodami w Promocji są 2 (dwie) Nagrody Główne o wartości 10.000,00 zł oraz 600 (sześćset) Nagród Dodatkowych po 100,00 zł. Łączna pula nagród 80 000,00 zł.
 2. Nagrody Dodatkowe będą przyznawane każdego dnia w Okresie Promocji 10 uczestnikom, którzy dokonają Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z Regulaminem w danym dniu Okresu Promocji, przy czym przez dany dzień Okresu Promocji rozumie się okres od godziny od 00:00:00 danego dnia do godziny 23.59:59 danego dnia, i których Zadania Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora za:
  1. Najbardziej kreatywne oraz
  2. Oryginalne względem reszty zgłoszeń.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 4. Każde Zgłoszenie Konkursowe dokonane zgodnie z Regulaminem uprawnia do ubiegania się o jedną Nagrodę Dodatkową.
 5. Nagrody Główne zostaną przyznane dwóm osobom spośród uczestników, którym przyznane zostały Nagrody Dodatkowe i których Zadania Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora za najlepsze według kryteriów przewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em zawierającym informację o wygranej wraz ze specjalnym kodem oraz prośbę o rejestrację wygranej w formie uzupełnienia specjalnie do tego celu przygotowanego formularza znajdującego się na stronie konkursowej sniadaniowa.com.pl/konkurs. Rejestracja wygranej polega na wskazaniu kodu otrzymanego SMS- em, a następnie na uzupełnieniu danych osobowych, na które składają się: imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy (zamieszkania), numer telefonu komórkowego, adres email oraz numer rachunku bankowego uczestnika, na który ma zostać przekazana nagroda, przekazaniu skanu lub zdjęcia dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożeniu oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych osobowych i akceptacji Regulaminu. Rejestracja wygranej powinna zostać przeprowadzona w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania SMS-a informującego o nagrodzie. Termin na dokonanie rejestracji wygranej rozpoczyna swój bieg z chwilą otrzymania przez zwycięzcę SMS-a zawierającego powiadomienie o wygranej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji na urządzeniu uczestnika daty i godziny otrzymania SMS-a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których uczestnicy otrzymują SMS-y oraz za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych uczestników oraz sposób ich konfiguracji, a 3także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych, które mogą skutkować niemożnością odczytania SMS-a otrzymanego od Organizatora.
 7. Zwycięzcy Nagród Dodatkowych będą informowani o wygranej nie później niż w każdy wtorek (tj. w dniach 12.09; 19.09; 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11, 14.11) - w odniesieniu do Nagród Dodatkowych przyznanych za poprzedzający tydzień oraz w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia Okresu Promocji – w odniesieniu do Nagród Głównych. Ponadto na stronie internetowej sniadaniowa.com.pl/konkurs publikowana będzie lista zwycięzców zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zwycięzcy.
 8. Jeżeli uczestnik uprawniony do nagrody, nie prześle swoich wymaganych danych niezbędnych do przekazania nagrody w sposób i w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, dane te okażą się nieprawdziwe lub nierzetelne, jak również, gdy z danych tych będzie wynikać, iż uczestnik nie był uprawniony do udziału w Promocji, kwalifikacja uczestnika, jako uprawnionego do Nagrody zostaje anulowana i nagroda jest przyznawana innemu uczestnikowi, według opisanej powyżej w ust. 2 lub 5 procedury. Procedura jest ponawiana, aż do momentu przyznania danej puli Nagród.
 9. Nagrody zostaną wydane w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania wygranej przez Zwycięzcę poprzez prawidłowe uzupełnienie specjalnego formularza z danymi, o którym mowa w ust. 6.
 10. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na inny rodzaj nagród.
 11. Za wydanie nagród odpowiada Organizator.
 12. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.
 13. Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, dodatkowa część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, że treść wykonanego przez niego Zadania Konkursowego jest jego autorskim dziełem i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie Bielmar prawa do treści wykonanego przez siebie Zadania Konkursowego i przekazuje prawo do wykorzystania go w materiałach o charakterze reklamowym realizowanych przez Bielmar.
 3. Uczestnik otrzymujący Nagrodę Główną zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach reklamowych PR - owych realizowanych przez Bielmar lub na jego zlecenie.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Bez ograniczeń uprawnień przysługujących konsumentowi, przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Promocji i jej przebiegu.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana emailem na adres konkurs@schulz.com.pl. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e- mail, (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).
 5. Administratorem danych osobowych osób, które złożyły reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej i tym samy udostępniły swoje dane takie jak imię, nazwisko, dokładny adres jest Bielmar tj. Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. ul. Sempołowska 63, 43-300 Bielsko Biała, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez osobę składająca reklamację swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dane osobowe osób składających reklamację przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 8. Osobom podającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tychże danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, jak również żądania informacji, co do przysługujących im praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Bielmar tj. Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o. ul. Sempołowska 63, 43-300 Bielsko Biała, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, tj. w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, wysyłką Nagród, sprawozdawczością podatkową i księgową. Organizator nie wykorzystuje zebranych danych do celów marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak powoduje niemożność przekazania Nagrody.
 4. Poprzez udział w Promocji uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bielmar i Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 tj.), w tym do przekazania swoich danych osobowych osobom trzecim w celu przeprowadzenia Promocji.
 5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016.922 t.j.).
 6. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora, jak również pod adresem sniadaniowa.com.pl/konkurs
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie naruszają praw nabytych Uczestników.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu, dowiedz się więcej.
Sprawdź także naszą polityke prywatności.
Zamknij